អតិថិជនអាចទាក់ទងភ្នាក់ងាររបស់យើងដើម្បីទិញ។

ឬចង់ទិញដោយផ្ទាល់ពី MinChu Sound (សូមបង់ប្រាក់ជាមុនសម្រាប់ការទិញ) បន្ទាប់មកយើងផ្ញើទំនិញតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន, បច្ចុប្បន្នតម្លៃរបស់យើងមានការបញ្ចុះតម្លៃ 20- 25% សម្រាប់ផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងជឿទុកចិត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ .